โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้สมัครจะต้องส่งใบเอกสารประกอบการสมัครในข้อที่ 1) ข้อย่อย 1) – 5) ที่กำหนดส่ง ไปรษณีย์มายังโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวงเล็บมุมซอง “ สมัครงาน” จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราเป็นสำคัญ การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ได้ ทำการอัปโหลดเอกสารและได้รับเอกสารการสมัครจึงถือเป็นการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว (การ ส่งไปรษณีย์ขอให้ส่ง EMS เท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โทรศัพท์ 0-5422-5243 โทรสาร 0-4422-5240