สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์อุบลราชธานี เท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 080 3628978 โดยผู้สมัครต้องแนบหลักฐานในการสมัคร ให้ชัดเจนและครบถ้วน