สพม.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  2. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  2. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  3. ปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำ
ปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่น ๆ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)