มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 4 อัตรา

ผู้สมัครสอบฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ 4 พร้อมใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043 – 283 – 700 ต่อ 1211) ระหว่างวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.