โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุรินทร์
อัตราค่าจ้าง วันละ 560 บาท (วันละ 7 ชั่วโมง)

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตว แพทย์ศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ สถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรม สุขาภิบาล
 3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. ไม่สูบบุหรี่หรือติดยาเสพติด
 5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
 7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน
  9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
  10.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  11.ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  13.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน ของรัฐ
  15.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 8 โรงพยาบาลสุรินทร์