สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศฉบับนี้กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่ง
2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 เมษายน 2566 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามสังกัดที่ต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายใน
เวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 หากเอกสารหลักฐานพ้นระยะเวลาตามประกาศกำหนดวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. จะถือว่าไม่ประสงค์
สมัครเพื่อเข้ารับ การเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัด
โรงพยาบาลบึงโขงหลง hr.bkl11048@gmail.com
โรงพยาบาลปากคาด wisanuwisanu5@gmail.com
โรงพยาบาลเซกา anongpia3131@gmail.com
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเซกา Ssoseka@hotmail.com
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวตูม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย sophisai2022@gmail.com
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย sophisai2022@gmail.com
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดอกคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง Bkl_04888@hotmail.com
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล Suphatra14@gmail.com