โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ยื่นแบบใบสมัคร
(1) กรณีสมัครด้วยตนเอง
ผู้มีสิทธิสมัครที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพะเยา ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่โรงพยาบาลพะเยา ลงทะเบียนรับเอกสารเป็นวันยื่นใบสมัคร
(2) กรณีสมัครผ่านทางไปรษณีย์
ผู้มีสิทธิสมัครที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.phayaohospitaloith >>ข้อมูลข่าวสาร >>Downloadเอกสาร ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว และยื่นแบบไบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง “กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพะเยา(ใบสมัคร) เลขที่ 269 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000” ระหว่างวันที่ กันยายน พ.ศ. 2565 โดยให้ถือว่าและเวลาที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันยื่นใบสมัคร