สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 (ห้องเบอร์ 16) อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ช่องทางที่ 2 ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครตาม ปรากฎแนบท้ายประกาศนี้ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180 โดยเริ่มส่งใบสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2565 โดยถือวันประทับตรา ไปรษณีย์เป็นสำคัญ