คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. พิมพ์ใบสมัครงานจากเว็บไซต์ https://bit.ly/3yAfxvn https://bit.ly/3yAfxvn
  2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน 500 บาท เลขบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ 8912-00001-3 สาขามหาวิทยาลัยพะเยา (แนบสลิปการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร)
  3. ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัคร ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครดำเนินการครบทุกขั้นตอน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.0-5446-6666 ตอ 4706