วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก (ใบสมัคร) ด้วยตนเองได้ที่ห้องงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-121121 ต่อ 138 เว็บไซต์ www.bcnc.ac.th หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานทรัพยากรบุคคล ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอ ราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ใบสมัคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 – 20 เมษายน 2565