เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

wo-07-lamphun-3

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ค่าตอบแทน 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย, สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
 3. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 5. สามารถปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 6. พนักงานตัดหญ้า ค่าตอบแทน 7,500 บาท จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 7. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 8. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
 9. มีความสามารถในการใช้เครื่องตัดหญ้าได้เป็นอย่างดี
 10. สามารถปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 11. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1) มีสัญชาติไทย
  2) เพศชาย
  3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันรับสมัคร
  4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจต่อสังคม
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
  6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
  7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  9) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมของสภาพจิตใจในการปฏิบัติ หน้าที่ หรืองานในสถานการณ์ที่คับขันและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
  10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่นทางรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ในวันทำสัญญาจ้าง

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 ต่อ 113