สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน 1.3 อัตราว่างจำนวน 5 อัตรา ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านขอบตั้ง อำเภอฝาง 1 อัตรา
2) โรงเรียนวิรุณเทพ อำเภอฝาง 1 อัตรา
3) โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู อำเภอแม่อาย 1 อัตรา
4) โรงเรียนบ้านผาแดง อำเภอไชยปราการ 1 อัตรา
5) โรงเรียนสันติวนา อำเภอไชยปราการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือ ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ ตามกฎหมายอื่น
13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
14 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณร หรือวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มวิชา
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกโดยคุรุสภาที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
(3) มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาดังนี้

  • โรงเรียนบ้านขอบด้ง มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด ภาษาดาราอั้ง ได้เป็นอย่างดี
  • โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาลาหู่ (ดำ) ได้เป็นอย่างดี
  • โรงเรียนบ้านผาแดง มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาลาหู่ (ดำ) ได้เป็นอย่างดี
  • โรงเรียนวิรุณเทพ มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด ภาษาจีน (ยูนนาน) ได้เป็นอย่างดี
  • โรงเรียนสันติวนา มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด ภาษาจีน (ยูนนาน) ได้เป็นอย่างดี

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)