โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 25 อัตรา

โรงพยาบาลสันทราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 18,460 บาท
  2. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,200 บาท
  3. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,200 บาท
  4. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท
  5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท
  6. พนักงานช่วยการพยาบาล(ทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท
  7. พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท
  8. พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท
  9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ