ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ บัญชี การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • งานเอกสาร การเขียนหนังสือราชการ
 • งานการเงินและบัญชี
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 • การจัดประชุม/การจัดนิทรรศการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
 1. ตำแหน่ง กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)
  วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ
  สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic / Infographic และอื่น ๆ
 • ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามได้
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (GIS)
  วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สํารวจภูมิประเทศโดยใช้ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS)
 • การจัดทำ จัดเก็บ คัดลอก บันทึก และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าระบบคอมพิวเตอร์
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามได้
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาตรี 15,000-20,200 บาท

สนใจสมัครงานได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEue0oXsekSJwDSeQ5VMJcn2oxz1wN3TJtjlYMbrmbUAqrCA/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEue0oXsekSJwDSeQ5VMJcn2oxz1wN3TJtjlYMbrmbUAqrCA/viewform สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติม โทร 053-917742 หรือ Email: rspg.botanical@mfu.ac.th