โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)