องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565 ผู้สมัครฯยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครฯทางไปรษณีย์โดย จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบฯ” โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-6860