โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ)

1) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และยื่นพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงาน ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน
ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
โทร 0 5356 9100 ต่อ 71241