โรงพยาบาลฝาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฝาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น.หยุดพักกลางวัน) และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)