ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องมายื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการด้าน สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เลขที่ 401 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114062 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร