โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 21 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)