โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
1 การรับสมัคร กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอำนวยการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ห้องสำนักงานฯ 5 ชั้น 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันและเวลาทำการ
2 การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยชำระเงินด้วยตนเอง ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ก่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ต้องดำเนินการตามข้อ 5.1 เพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครก่อน สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอำนวยการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054466 666 ต่อ 7012