ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hpcl.anamai.moph.go.th “หัวข้อรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล HR.hpc01@gmail.com (ในรูปแบบไฟล์ PDF) หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคลฯ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหาร งานบุคคลฯ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทร. 0 5327 2740 ต่อ 652, 663 ในวันและเวลาราชการ