อุทยานแห่งชาติขุนสถาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

รายละเอียด อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่
1) งานบริการการท่องเที่ยว

 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 6,300 บาท
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
 1. บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างปลอดภัยเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. สำรองที่พัก และจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติฯ
 3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระบาด และข้อปฏิบัติตนในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 4. จัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพี่อเป็นการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ดูแลแนะนำข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 6. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันและลดภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 7. ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวร่วมแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจ ผ่านระบบ QR Code

2) งานประสานงานและโครงการต่าง ๆ

 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส หรือ ป.ตรี
  โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
 1. ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสาร และงานธุรการของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและงานเขียนโครงการของอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
 2. สนับสนุนการทำงานของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ จัดทำเอกสารการบริหารโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายในและภายนอก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้าง และดูแลเงินงบประมาณโครงการ การนัดหมายเพื่อการประชุม การให้ข้อมูลโครงการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก และดูแลการจัดกิจกรรม
 3. ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
 4. ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 6. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
 8. มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน สามารถส่ง “ใบสมัคร” ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนสถาน หรือส่งที่ E-mail : khunsathannp@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ม.ค. 2565 เวลา 15.00 น.

 • ติดต่อสอบถาม โทร. 091-8261684
 • สอบคัดเลือก 13 ม.ค. 2565 เวลา 09.30 น.
  -ประกาศผล 14 ม.ค. 65