โรงพยาบาลแม่เมาะ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 9-17 ธันวาคม 2564