อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ตำแหน่ง

 1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา
  **อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  **ลักษณะงาน
  1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการกระทำผิด บุกรุก ทำลายป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า
  2 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ การทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์การบริหารจัดการป่าไม้ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันและควบคุมไฟป่า การปรับปรุงต้นน้ำลำธาร
  3 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
  **คุณสมบัติ
  1 เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3 มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว สามารถเดินป่า ขึ้นเขาได้
  4 สามารถทำงานนอกสถานที่หรือนอกเวลางานได้
  5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
  5 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ชุด
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
  **อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
  **ลักษณะงาน
  1 สามารถทำแผนที่ ใช้โปแกรม ArcGIS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
  2 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Excel, Word และ Powerpoint ได้
  3 สามารถทำงานด้านเอกสาร การศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
  4 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  **คุณสมบัติ
  1 เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3 มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว สามารถเดินป่า ขึ้นเขาได้
  4 สามารถทำงานนอกสถานที่หรือนอกเวลางานได้
  5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  6 มีคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล
  **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  3.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยงานการเงิน 1 อัตรา
  **อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
  **ลักษณะงาน
  1 ปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
  2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน
  3 ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
  4 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
  5 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  **คุณสมบัติ
  1 เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3 มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว
  4 สามารถทำงานนอกสถานที่หรือนอกเวลางานได้
  5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

4.ตำแหน่งงานป้องกันรักษาป่า 3 อัตรา
**อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
**ลักษณะงาน
1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่า ลาดตระเวนออกตรวจปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า งานควบคุมป้องกันไฟป่า การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)
2 ประชาสัมพันธ์งานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่และรอบๆ พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
3 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
**คุณสมบัติ
1 เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2 วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3 มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว แข็งแรง สามารถเดินป่า ขึ้นเขาได้
4 สามารถทำงานนอกสถานที่หรือนอกเวลางานได้
5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โยธาและซ่อมบำรุง 1 อัตรา
  **อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
  **ลักษณะงาน
  1 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตบริการของอุทยานฯ
  2 งานควบคุมไฟป่าและการทำแนวกันไฟรอบบริเวณแนวเขตพื้นที่อุทยานฯ
  3 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
  **คุณสมบัติ
  1 เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2 วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
  3 มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว แข็งแรง สามารถเดินป่า ขึ้นเขาได้
  4 สามารถทำงานนอกสถานที่หรือนอกเวลางานได้
  5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 2. ตำแหน่งช่างยนต์ 1 อัตรา
  **อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
  **ลักษณะงาน
  1 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องจักรกล
  2 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
  **คุณสมบัติ
  1 เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2 วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
  3 มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว แข็งแรง
  4 สามารถทำงานนอกสถานที่หรือนอกเวลางานได้
  5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม 1 อัตรา
  **อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
  **ลักษณะงาน
  1 ปฏิบัติงานตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ เข้า-ออก อุทยานฯ
  2 ดูแลรักษาอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ดูแลความสะอาดบริเวณรอบด่านตรวจ
  3 จดบันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยว อุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝน
  4 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
  **คุณสมบัติ
  1 เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2 วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
  3 มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว แข็งแรง
  4 สามารถทำงานประจำด่านตรวจได้ตลอด 24 ชม.
  5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 4. ตำแหน่งงานบริการกางเต็นท์ 1 อัตรา
  **อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
  **ลักษณะงาน
  1 ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำหน่ายเต็นท์ และชุดเครื่องนอน แก่นักท่องเที่ยว
  2 ให้บริการกางและเก็บเต็นท์แก่นักท่องเที่ยว ดูแลรักษาทำความสะอาดเต็นท์และชุดเครื่องนอน
  3 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
  **คุณสมบัติ
  1 เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2 วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
  3 มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว แข็งแรง
  4 สามารถทำงานนอกสถานที่หรือนอกเวลางานได้
  5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ ที่ สำนักงานอุทยานดอยขุนตาล ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น.-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กันยายน 2565
 • เริ่มการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-0326341