โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 4 อัตรา

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ)
** โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่**
* ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท*

1 วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3 วิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
4 วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
  2.2 ครูผู้สอน เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชา ที่กำหนด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.3 ครูผู้สอน เป็นผู้มีใบบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ คณะกรรมการ คุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออก
  2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
  2.5 ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง www.mae-ai.ac.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมสแกนหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : maeaischoolmail@gmailcom (ระบุขอรับใบสมัคร) หรือขอรับได้ด้วยตัวเองและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565 (ไม่นับวันหยุดราชการ)