อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 งาน จำนวนหลายอัตรา

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1.งานธุรการ
2.งานบริหารทั่วไป
3.งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
4.งานภูมิสารสนเทศ
5.งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
6.งานบันทึกข้อมูล
7.งานรักษาความปลอดภัย
8.งานการบริการการท่องเที่ยว
9.งานบำรุงรักษาอาคารสถานที่
10.งานรักษาความปลอดภัย
11.งานกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
11.งานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม
12.งานนันทนาการและสื่อความหมาย
13.งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
14.งานส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก สามารถขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 479 079