สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 1. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 8,690 บาท
  หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเทิง

2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครองครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 7 ตำบล
ห้วยซ้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ

3 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครองครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันทราย สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย

4 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
หน่วยงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครองครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางแล สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย

5 ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่กรณ์ สำนักงานสาธารณ
สุขอำเภอเมืองเชียงราย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
 3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
 5. ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
  มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
 6. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
 7. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
 8. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 2. ได้รับวุฒิ
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
 9. ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบ
  อนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กันยายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันราชการ