โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน – พัสดุ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 6 ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล อาคารเมตตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข โทรศัพท์ 055-411060