โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)