สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

 1. โรงพยาบาลร้องกวาง
  1.1 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  1.2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 2. โรงพยาบาลสอง
  2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  2.3 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
 3. โรงพยาบาลสูงเม่น
  3.1 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  3.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  3.3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
  4.1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
  4.2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  4.3 ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  4.4 ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
  4.5 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  4.6 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  4.7 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 5. โรงพยาบาลลอง
  5.1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  5.2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
 6. โรงพยาบาลวังชิ้น
  6.1 ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง
  7.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น
  8.1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานตามตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร