โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

  1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

กรณีสมัครด้วยตนเอง

ผู้มีสิทธิสมัครที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพะเยา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่โรงพยาบาลพะเยาลงทะเบียนรับเอกสารเป็นวันยื่นใบสมัคร

กรณีสมัครผ่านทางไปรษณีย์

ผู้มีสิทธิสมัครที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.phayaohospital.go.th >>ข้อมูลข่าวสาร >> Downloadเอกสาร >> ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว และยื่นแบบใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึง “กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพะเยา(ใบสมัคร) เลขที่ 269 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยให้ถือว่าวันและเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวัน ยื่นใบสมัคร

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร