ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.) โดย ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะ ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ