โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ https://abcm.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565