โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
– ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง
– ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 9 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)