สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

จังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในคณะ/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เลขที่ 1015/25 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5444 9512