งานเดินรถแขวงลำปาง การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 15 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงลำปาง ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 07 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงลำปาง เลขที่ 1 ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0 – 5421 – 7026 ในวันเวลาราชการ