วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 11 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.phrcc.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตัวเอง) ได้ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เลขที่ 189 หมู่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)