สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4.มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเป็นอย่างดี
5.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การทำงานในหน้าที่
6.ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
7.มีความรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่รับจ้างเป็นอย่างดี
8.มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3.มีความรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในงานที่รับจ้างเป็นอย่างดี
4.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
5.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6.มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ

  1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  3. ไม่เป็นผู้เสพสุราหรือเสพยาเสพติดใด ๆ

พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3.มีความรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในงานที่รับจ้างเป็นอย่างดี
4.มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6.ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
7.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  1. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  2. ไม่เป็นผู้เสพสุราหรือเสพยาเสพติดใด ๆ

ติดต่อได้ที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย โทร 053-769100
กรุณาสอบถามว่า ได้คนหรือยัง ก่อนที่จะเข้าไปสมัคร