ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ประกาศศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  เป็นผู้ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
 2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (สามารถ Download ใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์ http://hhdc.anamai.moph.go.th) โดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 4 -18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันราชการ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 122 หมู่ 6 ถนน จามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร 0 5426 9277 ต่อ 111