โรงพยาบาลนครพิงค์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 6 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัครขอรับการคัดเลือกดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพิงค์ เลขที่ 159 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180 หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์