โรงพยาบาลแม่สะเรียง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.