ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ตำแหน่ง

  1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยปฏิบัติงานแปลงฯ 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้สมัครสอบต้องมายื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30น.)