โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
1 ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

2 ครูผู้สอน วิชาดนตรี (สามารถทำวงโยธวาทิตได้) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

3 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

4 พนักงานบริการ (ภารโรงชาย) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน-)

5 พนักงานบริการ (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้วน)

6 พนักงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล (ห้องธุรการ) โรงเรียนป่าซาง
ตั้งแต่วันที่ 15 – 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดอื่นๆ สามารภอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาด้วยนี้