สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 4 อัตรา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท
  (วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางการบัญชีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท
  (วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง)
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท
  (วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง)
 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท
  (วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง)

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2565 – 26 กันยายน 2565 ส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง
ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดอื่นๆ สามารภอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาด้วยนี้