สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.lpg1.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1