สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ งานบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ตำแหน่ง บริการนักท่องเที่ยว (5 อัตรา)
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1 มีสัญชาติไทย เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 21- 40 ปี บริบูรณ์
2 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
4 มีบุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และสุภาพ เรียบร้อย
5 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ/จีน ได้ในระดับดี
6 มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind) มีความเสียสละ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
8 หากมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 ปฏิบัติงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
10 ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ตำแหน่ง ขับรถรางนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ (1 อัตรา)
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1 เพศชาย /อายุ 25 – ไม่เกิน 50 ปี
2 วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (แนบหลักฐานวุฒิการศึกษา)
3 มีใจรักในการให้บริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ สุภาพ เรียบร้อย กิริยามารยาทดี
5 มีประสบการณ์ทำงานด้านขับรถมาก่อน อย่างน้อย 1 ปี
6 มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7 สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น.

ผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.qsbg.org/BGODivision/file/job002.pdf
พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
2 หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (หากมี)
3 สำเนาวุฒิการศึกษา
4 สำเนาบัตรประชาชน
5 สำเนาทะเบียนบ้าน
6 ใบรับรองแพทย์
7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
8 เอกสารผลงาน Portfolio (ถ้ามี)

สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 และสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0818596595 คุณคมสันต์ฯ