โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 23-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-112180-4 ต่อ 502 โดยส่งผ่านอีเมล์ personnel@nmp.ac.th พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครหมายเลข 1 – 7 เป็นระบบไฟล์ pdf ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ก่อนเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)