โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.upch.go.th ซึ่งจะสมัครตั้งแต่วันที่ 5-12 ตุลาคม 2565 โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.)
  2. ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ส่งถึง งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 และจะถือวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นสำคัญ
    ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร, บัตรประจำตัวผู้สมัคร ได้ใน เว็บไซต์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง www.lpch.go.th พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3.2
    ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัคร สำหรับกรณีส่งมาทางไปรษณีย์ให้ส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียน (R) หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น