สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ขึ้นทะเบียนสมัครงานไว้กับศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Jo) Center) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน